خبرها

اخبار

خبرها

 اولویت‌دار بودجه کمبود برای
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نوبخت: دولت برای طرح‌های اولویت‌دار کمبود بودجه ندارد