خبرها

اخبار

خبرها

 ضامن را ازدواج مرکزی:
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • بانک مرکزی: بانک‌ها وام ازدواج را با اخذ یک ضامن معتبر و سفته پرداخت کنند