خبرها

اخبار

خبرها

 نظام جمهوری صدا رساتر
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • لِیبِل زندان سیاسی صدا را رساتر می‌کند/ نظارت استصوابی فقط به نظام جمهوری اسلامی ضرر می‌‌رساند/ وقتی رسانه‌های آزاد دچار محدودیت هستند، چی چی نیوزها منبع خبری می‌شوند