خبرها

اخبار

خبرها

 و رو/ بیشتر فراوان
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • بازآفرینی در حوزه‌ی پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با استفاده از فرصت‌های فراوان پیش رو/ جزییات بیشتر درباره‌ی 31 طرح فناورانه