خبرها

اخبار

خبرها

 جهاددانشگاهی بررسی و صادرکردن
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • بررسی فرآیند صادرکردن محصولات و خدمات جهاددانشگاهی به کشور عراق